View on GitHub

BCS Itera

Laiendused Microsoft Dynamics 365 Business Central-ile

Laiendused | Kasutajajuhend
eng

Jobs365 - General

Projektimooduli täiendused sisaldavad järgenvaid funktsionaalsuseid:

Projektide arhiveerimine

Projektide arhiveerimine võimaldab arhiveerida projekti eelarve teatud seisuga ning võrrelda seda hiljem jooksva eelarvega.

Seadistus

Avage Projektide seadistus ning täitke vahekaardil Arhiivi seadistamine vajalikud väljad.

Projektide seadistus

Väli Selgitus
Projekti arhiivi numbriseeria Võimaldab määrata projekti arhiivide numbriseeria.
Arhiivi koguse mõõtühik Võimaldab määrata enimkasutatava mõõtühiku mille koguseid hakatakse kuvama Projekti ülesande ridadel veerus Arhiveeritud eelarve kogus.
Kuva arhiveeritud eelarve kogus Võimladab määrata kas antud veergu kuvatakse Projekti ülesande ridadel.
Kuva arhiveeritud eelarve (kogukulu) Võimladab määrata kas antud veergu kuvatakse Projekti ülesande ridadel.
Kuva arhiveeritud eelarve (koguhind) Võimladab määrata kas antud veergu kuvatakse Projekti ülesande ridadel.
Kuva arhiveeritud arveldatav (koguhind Võimladab määrata kas antud veergu kuvatakse Projekti ülesande ridadel.

Kasutamine

Projekti arhiveerimiseks avage Projektide loend, valige välja sobiv projekt ning kasutage nuppu Arhiveeri eelarve. Avanevas aknas lisage Arhiivi versiooni kirjeldus, et hiljem oleks erienvaid arhiive lihtsam üksteisest eristada, ning klõpsake OK:

Projekti arhiveerimine

Avage Projekti kaart ning valige sobiv eelarve versioon väljal Algse eelarve versioon. Seejärel avage Projekti ülesande read (Projektide loendist) ning vaadake “arhiivi” veerge. Peale eelarves muudatuste tegemist jäävad “arhiivi” veerud samaks seni kuni valite Projekti kaardil uue eealrve arhiivi versiooni.

Projekti ülesande read

Projekti eelarve PR eelarvesse saatmine

Funktsionaalsus võimaldab saata proejktide eelarved PR eelarvesse, et neid saaks mugavalt kaasta finantseelarve võrdlusesse.

Avage Projektide loend ning kasutage nuppu Saada PR eelarvesse.

Avaneb järgenv vaade:

ProEelPReelarvesse

Väli Selgitus
PR eelarve võimaldab valida millisesse PR eelarvesse projektide summad saadetakse.
Alates kuupäevast and Kuni kuupäevani võimaldab filtreerida millist kuupäevavehemikku soovitakse PR eelarvesse saata. Filter rakendatatkse kaasatavatele Projekti plaanimisridadele.
Rea liik võimaldab määrata millise rea liigiga Projekti plaanimisread kaasatakse.
Kaasa kulusummad and Kaasa tulusummad võimaldab määrata kas saadetakse ainutl kulu summad või ainult tulusummad või mõlemad.
Vaike üld ärikonteeringurühm võimaldab määrata vaikimisi Üld ärikonteeringurühm mida kasutatakse kauba- ja ressursridade müügi, ostu või kaubakulu konto leidmiseks nendel ridadel kus see on määramta.
Kaasa eelarve diemnsioonid võimaldab kaasata projektil määratud dimensioonide info kui mõni neist sobib ka eelarve dimensioondiega.

Täiendavalt on võimalik valida filtreid ka Projektide, Projekti Ülesannete ja Projekti plaanimisridade tabelitest.

Peale OK vajutamist saadetakse Projekti plaanimisridade andmed PR eelarvesse.

Projekti plaanimisridadel allahindluste ja juurdehindluste massmuutmine

Funktsionaalsus võimaldab muuta alla- või juurdehindlust mitmel projekti plaanimisreal korraga.

Avage Projekti ülesande read või Projekti plaanimisread ning kasutage nuppu Muuda juurde/allahindlust.

Avaneb järgenv vaade:

Projekti plaanimisridadel allahindluste ja juurdehindluste massmuutmine

Väli Selgitus
Projekt kuvatakse millise projekti ridu hakatakse muutma. Väli ei ole muudetav.
Juurdehindluse % Võimaldab määrata juurdehindluse % ehk kui palju tuleks ühiku omahinnale müügihinna saamiseks juurde lisada. Näide: Kui sisestada siia number 40 (ehk 40%) ning kui rea/ridade Ühiku omahind on 100 siis selle tulemsuena muudetakse rea/ridade Müügihind 140-ks (100*1,4).
Muuda juurdehindlust Võimaldab määrata kas antud käivitusega rakendatakse juurdehindluse muutmist või mitte.
Allahinduse % Võimaldab määrata allahindluse % mida soovitakse real/ridadele rakendada. Peale käivitamist muudetakse kõikidel filtrisse jäävatel ridadel veergu Rea hinnaalandi % (Allahindluse %) ning arvutatakse vastavalt sellele ümber ka veerg Rea summa.
Muuda allahindlust Võimaldab määrata kas antud käivitusega rakendatakse allahindluse muutmist või mitte.

Täiendavalt on võimalik valida filtreid Projekti plaanimisridade tabelist.

Peale OK vajutamist käivitatakse funtksionaalsus soovitud parameetritega.

Projekti plaanimisridadel Kauba või PR konto või Ressursi massasendamine

Funktsionaalsus võimaldab kauba, PR konto või Ressursi asendamist mitmel projekti plaanimisreal korraga.

Avage Projekti plaanimisread ning kasutage nuppu Asenda Kaup/Ressurss/PR konto.

Avaneb järgenv vaade:

Projekti plaanimisridadel Kauba või PR konto või Ressursi massasendamine

Väli Selgitus
Projekt kuvatakse millise projekti ridu hakatakse muutma. Väli ei ole muudetav.
Asendatav liik Võimaldab määrata millist liiki hakatakse asendama.
Asendatav Kaup/Ressurss/PR konto Võimaldab määrata millist kaupa, ressurssi või PR kontot soovitakse asendada. Valik sõltub sellest mis väärtus valiti väljale Asendatav liik.
Uus liik Võimaldab määrata millise liigiga hakatakse asendama.
Uus Kaup/Ressurss/PR konto Võimaldab määrata millise kauba, ressurssi või PR kontoga soovitakse asendada. Valik sõltub sellest mis väärtus valiti väljale Uus liik.
Säilita omahind Võimaldab määrata kas asendamisel säilitatakse rea olemasoelv Ühiku omahind või uuendataske see vastavalt uuele kaubale või ressursile.
Säilita müügihind Võimaldab määrata kas asendamisel säilitatakse rea olemasoelv Müügihind või uuendataske see vastavalt uuele kaubale või ressursile.
Uuenda kirjeldus Võimaldab määrata kas asendamisel säilitatakse rea olemasoelv Kirjaldus või uuendataske see vastavalt uuele kaubale, ressursile või PR kontole.

Täiendavalt on võimalik valida filtreid Projekti plaanimisridade tabelist.

Peale OK vajutamist käivitatakse funtksionaalsus soovitud parameetritega.

Projekti plaanimisridadel ühiku omahindade ja müügihindade massuuendamine

Funktsionaalsus võimaldab ühiku omahinna ja ühiku hinna uuendamist mitmel projekti plaanimisreal korraga.

Avage Projekti ülesande read võiProjekti plaanimisread ning kasutage nuppu Uuenda omahinnad/müügihinnad.

Avaneb järgenv vaade:

Projekti plaanimisridadel ühiku omahindade ja müügihindade massuuendamine

Väli Selgitus
Projekt kuvatakse millise projekti ridu hakatakse muutma. Väli ei ole muudetav.
Uuenda ühiku omahind Võimaldab määrata kas antud käivitusega rakendatakse ühiku omahinna uuendus või mitte.
Ühiku omahinna uuendamise alus Võimaldab määrata mille alusel ühiku omahinda uuendatakse. Ühiku omahind - Ühiku omahind uuendatakse kauba või ressursi kaardilt vastava välja alusel. Otsene kulu - Ühiku omahind uuendatakse kauba kaardilt (Viimane otsene kulu). Ostuhinnakiri - Ühiku omahind uuendatakse valitud Ostuhinnakirja alusel.
Ostuhinnakirja tähis Võimaldab määrata millise Ostuhinnakirja alusel Ühiku omahindu uuendatakse kui aluseks oli valitud Ostuhinnakiri.
Uuenda müügihind Võimaldab määrata kas antud käivitusega rakendatakse müügihinna uuendus või mitte.
Müügihinna uuendamise alus Võimaldab määrata mille alusel müügihinda uuendatakse. Ühiku hind - Ühiku hind uuendatakse kauba või ressursi kaardilt vastava välja alusel. Müügihinnakiri - Ühiku hind uuendatakse valitud Müügihinnakirja alusel.
Müügihinnakirja tähis Võimaldab määrata millise Müüghinnakirja alusel Müügihindu (Ühiku hindu) uuendatakse kui aluseks oli valitud Müügihinnakiri.

Täiendavalt on võimalik valida filtreid Projekti plaanimisridade tabelist.

Peale OK vajutamist käivitatakse funtksionaalsus soovitud parameetritega.